نمایندگی خودروساز ژاپنی ۳سال دیگر تمدید شد

نمایندگی خودروساز ژاپنی ۳سال دیگر تمدید شد