اولین ایستگاه شارژ خودروهای برقی در تهران افتتاح شد

اولین ایستگاه شارژ خودروهای برقی در تهران افتتاح شد