شاسی بلند اکلیپس کراس به عنوان بهترین خوردو سال 2019 از سوی RJC انتخاب گردید

شاسی بلند اکلیپس کراس به عنوان بهترین خوردو سال 2019 از سوی RJC انتخاب گردید