در رده بندی کلی، میتسوبیشی بیشترین میزان رضایت را از کلیه برندها بدست آورده است

رضایتمندی مشتریان آلمانی