آیا رانندگی با سوخت کم اشکالی ندارد

آیا رانندگی با سوخت کم اشکالی ندارد