شرکت BYD برای مبارزه با کرونا بزرگ ترین کارخانه تولید ماسک صورت را راه اندازی کرد

BYD بزرگ ترین کارخانه تولید ماسک صورت را راه اندازی کرد