دلایل بریدن میل گاردان چیست

دلایل بریدن میل گاردان چیست