آیا آغاز تغییرات از کارت سوخت جایگاه ها کلید خورده

آیا آغاز تغییرات از کارت سوخت جایگاه ها کلید خورده