آیا استفاده از نیتروژن تاثیری بر لاستیک دارد

آیا استفاده از نیتروژن تاثیری بر لاستیک دارد