چرا نباید باک بنزین خودرو را کاملا پر کنیم

چرا نباید باک بنزین خودرو را کاملا پر کنیم