آغاز همکاری گروه الماس پارس با خودروسازی کارمانیا

همکاری گروه الماس پارس با BYD